Lãnh đạo hội

CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGA THANH TẠI HÀ NỘI

- Chủ tịch: Ông Trần Đức Cường

- Phó chủ tịch: Ông Vũ Hữu Đức - Bà Lê Thị Ánh Tuyết - Ông Lê Văn Sơn

BAN KHUYẾN HỌC

Trưởng ban: Ông Phạm Thành Hưng

Phó trưởng ban:  Ông Trần Nguyên Ninh - Ông Phạm Quang Nghĩa - Ông Trần Văn Đồng

BAN XÂY DỰNG THƯ VIỆN SÁCH HỘI ĐỒNG HƯƠNG TẠI XÃ NHÀ

- Trưởng ban: Ông Phạm Thành Hưng

- Phó ban: Ông Nguyễn Văn Vũ

TỔ TRƯỞNG

Tổ 1: Ông Nguyễn Văn Vũ

Tổ 2: Bà Lưu Thị Ánh Tuyết

Tổ 3: Bà Nguyễn Thị Tâm

Tổ 4: Ông Mai Đức Mạnh

Tổ 5: Phạm Minh Tuấn

Tổ 6: Vũ Hữu Đức

THỦ QUỸ HỘI

Bà Nguyễn Thị Tâm - Bà Vũ Ngọc Thuỷ

Tài khoản: Nguyễn Thị Tâm, STK: 0021000848730 Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội.

Hội Đồng Hương Nga Thanh tại Hà Nội
ĐT: 0988678913 - MAIL: [email protected]
TK Quỹ: Nguyễn Thị Tâm - 0021000848730 - Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội.